Közérdekű adatok

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1.1 Kapcsolat szervezet vezetők

a, Elérhetőségi adatok

 1. Hivatalos név (teljes név)

Hévízi Szent András Reumakórház és Gyógyfürdő

 Módosítás dátuma: 2023. 05. 23.


2. Székhely

8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.


3. Postacím

Hévíz, Pf. 111.

Módosítás dátuma: 2024. 02. 09.


4. Telefonszám

00 36 83 501 700

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.


5. Faxszám

00 36 83 540 144

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.


6. Központi elektronikus levélcím

info@spaheviz.hu

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.


7. Honlap URL-je

www.spaheviz.hu

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.


8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége

Hévízi Szent András Reumakórház és Gyógyfürdő Titkársága

8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.

Pf. 111.

Tel.: 00 36 83 501 700

Fax: 00 36 83 540 144

Módosítás dátuma: 2024. 02. 09.


9.Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

Hévízi Szent András Reumakórház és Gyógyfürdő Titkársága

Módosítás dátuma: 2023. 05. 23


10. Ügyfélfogadás rendje

Titkárság: hétfőtől péntekig 8:00-16:00 óráig

Szakrendelési időpontok és helyek

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.


b, Szervezeti struktúra

1. Szervezet felépítése


szmsz 2023 07 01.pdf

Módosítás dátuma: 2023. 07. 05.


2023.07.05.
szmsz 2021.pdf

c, A szerv vezetői, szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása és elérhetősége

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek elérhetősége ( telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Munkatársaink

Módosítás dátuma: 2022. 01. 01.


2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztásának megnevezése, hivatali elérhetősége ( telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Munkatársaink

Módosítás dátuma: 2022. 01. 01.


1.2 Felügyelt költségvetési szervek

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szerv.

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szervek neve

Az intézmény adattal nem rendelkezik. 

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.


2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

Az intézmény adattal nem rendelkezik. 

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.


3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége

Az intézmény adattal nem rendelkezik. 

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.


1.3. Gazdálkodó szervezetek

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, fax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányírással rendelkezik

Az intézmény adattal nem rendelkezik. 

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.


2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

Az intézmény adattal nem rendelkezik. 

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.


3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

Az intézmény adattal nem rendelkezik. 

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.


4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Az intézmény adattal nem rendelkezik. 

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.


1.4 Közalapítványok

A szerv által alapított közalapítványok

1. Azon közalapaítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorlja

Hévízi Szent András Reumakórház és Gyógyfürdő közalapítványa nincs

Módosítás dátuma: 2023.05.23.


2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

Az intézmény adattal nem rendelkezik.

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08


3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

Az intézmény adattal nem rendelkezik.

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08


1.5 Lapok

Lapok

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

Az intézmény adattal nem rendelkezik.

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08


2. A közfeladot ellátó szerv által apaított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége

Az intézmény adattal nem rendelkezik.

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08


3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének neve

Az intézmény adattal nem rendelkezik.

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08


1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Belügyminisztérium

Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Központi telefonszám:+36-1-441-1000

Email: ugyfelszolgalat@bm.gov.hu

Honlap

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08


2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefon, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Országos Kórházi Főigazgatóság

 Székhelye: 1125 Budapest, Diós árok 3.

Postai címe: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32.

Telefonszáma.: (+361) 356-1522

Fax: (+361) 375-7253

Elektronikus levélcíme: okfo@okfo.gov.hu

Honlapja: www.okfo.gov.huMódosítás dátuma: 2021.04.28.


1.7 Költségvetési szervek

Költségvetési szervek

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye


működési engedély módosítás névváltoztás miatt 2023.pdf

Módosítás dátuma: 2023. 06. 09.


2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

Az intézmény adattal nem rendelkezik.

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08


2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

a, A szerv alaptevékenysége, feladat és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevkenységét meghatárózó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege


adatvedelmi_szabalyzat.pdf (Módosítás dátuma: 2017. 08. 08)
jogszabalyok_listaja.pdf
szmsz 2023 07 01.pdf

Módosítás dátuma: 2023. 07. 05


SZMSZ
szmsz_2020.pdf
Alapvető jogszabályok
alapvetojogszabalyok.pdf
2023.07.05.
szmsz_2021 (4).pdf

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08


3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08


b, A hatósági ügyek intézésénekrendjével kapcsolatos adatok

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

ANTSZ

NEAK: http://www.oep.hu/

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08


2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08


3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08


4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08


5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08


6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08


7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08


8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08


9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08


10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08


c, Közszolgáltatások

1. A közfeladtot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

Egészségügyi szolgáltatás

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08


2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

Ellátási területére kiterjedően a járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08


3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás


osztályos házirend.pdf (Módosítás dátuma: 2017. 08. 08)

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08


4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke


térítési díj szabályzat egészségügyi.pdf
térítési díj szabályzat vállalkozási.pdf

Módosítás dátuma: 2023. 05. 23


d, A szerv nyilvántartásai

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások.


közfeladatot_ellátó_szerv_által_fenntartott_adatbázisok.pdf

Módosítás dátuma: 2023.05.23.


Szerv nyilvántartásai
közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok.pdf

2. A közfeladatot ellátó szerv által -alaptevékenysége keretében -gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

Az intézmény adattal nem rendelkezik.

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08


3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében -gyűjtött és feldolgozott adatokhoz valóhozzáférés módja

Az intézmény adattal nem rendelkezik.

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08


4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében -gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

Az intézmény adattal nem rendelkezik.

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08


e, Nyilvános kiadványok

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

Az intézmény adattal nem rendelkezik.

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08


2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

Az intézmény adattal nem rendelkezik.

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08


3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

Az intézmény adattal nem rendelkezik.

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08


4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

Az intézmény adattal nem rendelkezik.

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08


f, Döntéshozatal, ülések

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08


2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgálón postai, illetve elektronikus levélcím)

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08


3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08


4. A testületi szerv ülésének helye (irányító szám, város, házszám)

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08


5. A testületi szerv meghatározott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08


6. A testületi szerv ülési látogathatóságának rendje

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08


7. A testületi szerv üléseinek napirendje

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08


8. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08


g, A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08


2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08


3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08


4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08


5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08


6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08


7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08


h, Pályázatok

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Állásajánlatok

Módosítás dátuma: 2023. 05. 23.


2023.03.31.
allashirdetesek2022.rar

i, Hirdetmények

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Állásajánlatok2023.03.31.
allashirdetesek2022.rar

j, Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje


tájékoztató közérdekű adatok igényléséről.pdf (Módosítás dátuma: 2017. 08. 08)

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08


2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve


tájékoztató közérdekű adatok igényléséről.pdf (Módosítás dátuma: 2017. 08. 08)

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08


3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)


közérdekű adat - szabályzat 2023.pdf

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08


4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve


tájékoztató közérdekű adatok igényléséről.pdf (Módosítás dátuma: 2017. 08. 08)

Módosítás dátuma: 2023. 05. 23.


5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai


közérdekű és közérdekből nyilvános adatigénylésekkel kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás.pdf
eves_jelentes_2023_4423.pdf

Módosítás dátuma: 2024. 01 30.


Közérdekű megkeresések statisztikája
közérdekű megkeresések statisztikája.pdf

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek


tájékoztató közérdekű adatok igényléséről.pdf (Módosítás dátuma: 2017. 08. 08)

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08


7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, melyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Az intézmény adattal nem rendelkezik.

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08


k, Közzétételi listák

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista


318983938202303161111701768.pdf
2022 év energia felhasználás hévíz.pdf
energiamegtakarítási_intézkedési_terv_aláírt_gt20230331.pdf

Módosítás dátuma: 2023. 05. 23.


2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

Közérdekű adatok

alapító okirat hÉvÍz.pdf

Módosítás dátuma: 2023. 05. 23.


3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

a, Vizsgálatok, ellenőrzések listája

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

NÉBIH - minősítő szemle eredménye 84% (2022.04.06.)

Zala Megyei Kormány Hivatal Keszthelyi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály (2022.11.08.)

Módosítás dátuma: 2023. 05. 23.


b, Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai


Ász jelentés 2017.pdf (Módosítás dátuma: 2018. 01. 19)

Módosítás dátuma: 2018. 01. 19


c, Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Az intézmény adattal nem rendelkezik

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08


d, A működés eredményessége, teljesítmény

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk


hatályos antsz engedély.pdf (Módosítás dátuma: 2017. 08. 08)
aktív fekvőbeteg osztály teljesítménye 2015.pdf (Módosítás dátuma: 2017. 08. 08)
aktív fekvőbeteg osztály teljesítménye 2016.pdf (Módosítás dátuma: 2017. 08. 08)
aktív fekvőbeteg osztály teljesítménye 2017.pdf (Módosítás dátuma: 2017. 08. 08)
hévízi kórház fekvőbeteg ellátási területe-reumatológia i.pdf (Módosítás dátuma: 2017. 08. 08)
hévízi kórház fekvőbeteg ellátási területe- mozgásszervi rehabilitáció ii.pdf (Módosítás dátuma: 2017. 08. 08)
hévízi kórház fekvőbeteg ellátási területe- mozgásszervi rehabilitáció iii.pdf (Módosítás dátuma: 2017. 08. 08)
járóbeteg szakellátás teljesítményeinek alakulása 2015.pdf (Módosítás dátuma: 2017. 08. 08)
járóbeteg szakellátás teljesítményeinek alakulása 2016.pdf (Módosítás dátuma: 2017. 08. 08)
járóbeteg szakellátás teljesítményeinek alakulása 2017.pdf (Módosítás dátuma: 2017. 08. 08)
krónikus fekvőbeteg osztály teljesítményeinek alakulása 2015.pdf (Módosítás dátuma: 2017. 08. 08)
krónikus fekvőbeteg osztály teljesítményeinek alakulása 2016.pdf (Módosítás dátuma: 2017. 08. 08)
krónikus fekvőbeteg osztály teljesítményeinek alakulása 2017.pdf (Módosítás dátuma: 2017. 08. 08)
oep_szerződésmódosítás_2017.pdf (Módosítás dátuma: 2017. 08. 08)
Ántsz működési engedély módosítás, kinesio lab.pdf (Módosítás dátuma: 2018.07.12.)
aktív fekvőbeteg szakellátás teljesítményeinek alakulása 2018.pdf (Módosítás dátuma: 2019.01.22.
)

járóbeteg szakellátás teljesítményeinek alakulása 2018.pdf (Módosítás dátuma: 2019.01.22.
)

krónikus fekvőbeteg osztály teljesítményeinek alakulása 2018.pdf (Módosítás dátuma: 2019.01.22.
)

hatályos antsz engedély módosítás.pdf (2019.12.17.
)

járóbetegszakellátás teljesítményeinek alakulása 2019.pdf (2020.01.15)
krónikus fekvőbeteg osztály teljesítményeinek alakulása 2019.pdf (2020.01.15.)
aktív fekvőbeteg szakellátás teljesítményeinek alakulása 2019.pdf (2020.01.15.)
neak_szerződésmódosítás 2020.pdf (2020.03.26.)
aktív fekvőbeteg szakellátás teljesítményének alakulása 2020.pdf (2021.01.25.)
járóbeteg szakellátás teljesítményeinek alakulása 2020.pdf (2021.01.25.)
mozgásszervi rehab.pdf (2021.01.25.)
járóbeteg szakellátás teljesítmények alakulása 2021.pdf (2022.03.02.)
aktív fekvőbeteg szakellátás teljesítmények alakulása 2021.pdf (2022.03.02.)
mozgásszervi rehab.pdf (2022.03.02.)
aktív,járó,labor szakellátás teljesítmény adatai 2022.pdf (2022.03.02)
neak finanszírozási alapszerződés 2022.pdf (2022.03.02)
mozgásszervi rehab.pdf (2022.05.11.)
aktív fekvő teljesítmény 2022.pdf
mozgásszervi rehab.pdf
járóbeteg adatok 2022.pdf

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08
Módosítás dátuma: 2018.07.12.Módosítás dátuma: 2019.01.22.Módosítás dátuma: 2019.12.17.


e, Működési statisztika

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk


2017.pdf (Módosítás dátuma: 2018.04.13.
)

Éves beruházási statisztika 2018.pdf (2019.07.16)
2019 évi első negyedévi statisztika.pdf (2019.07.16)
második negyedévi statisztika 2019.pdf (2019.10.17.)
harmadik negyedévi statisztika 2019.pdf (2019.10.22)
iv.pdf (2020.01.22.)
Éves beruházási statisztika 2019 éves.pdf (2020.10.22.)
ksh 2020 i.pdf (2020.10.22.)
ksh 2020 ii.pdf (2020.10.22.)
ksh iii.pdf (2020.10.22.)
ksh iii.pdf (II. 2020.11.13.)
2020 iv negyedévi beruházási statisztika.pdf
2020 évi beruházási statisztika.pdf
2021 i negyedévi beruházási statisztika.pdf
harmadik negyedévi beruházási statisztika_2021.pdf
2021 évi negyedik negyedévi beruházási statisztika.pdf

Módosítás dátuma: 2018.04.13. 


Archiválás dátuma: 2018.04.13.
2015.pdf


2016.pdf

3.2. Költségvetések, beszámolók

a, Éves költségvetések

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései


2015_elemi_ktgv.pdf (Módosítás dátuma:  2017.08.08.)
2016_elemi_ktgv.pdf (Módosítás dátuma:  2017.08.08.)
2017.pdf (Módosítás dátuma:  2017.08.08.)
elemi költségvetés 2018.pdf (Módosítás dátuma: 2019.01.16.)
elemi ktg 2019.pdf
elemi költségvetés 2020.pdf (2020.04.04.)
elemi költségvetés 2021.pdf
2022.pdf (2022.02.07)
hévízi szent andrás reumakórház és - elemi költségvetés 2024.pdf

Módosítás dátuma: 2024.05.16


b, Számviteli beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói


2015_ktgv_besz.pdf (Módosítás dátuma: 2017.08.08.)
Éves költségvetési beszámoló 2016.pdf (2017.08.08.)
Éves költségvetési beszámoló 2017.pdf (Módosítás dátuma: 2018.04.16.)
Éves költségvetési beszámoló 2018.pdf (2019.07.16)
2019_Éves_költségvetési beszámoló.pdf
Éves költségvetési beszámoló 2020.pdf
2021.pdf
2022 éves költségvetési beszámoló-aláírt.pdf

Módosítás dátuma: 2023.06.06.


c, Költségvetés végrehajtása

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

Az intézmény adattal nem rendelkezik

Módosítás dátuma: 2018.08.08.


3.3 Költségvetések, beszámolók

a, Foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok


Összesített adatok első negyedéve 2022.pdf
közadathoz összesített adatok_2022_ii.pdf (2022.07.14.
)

közadathoz összesített adatok_2022_i.pdf
közadathoz összesített adatok_2022_ii.pdf
közadathoz összesített adatok_2022_iii.pdf
közadathoz összesített adatok_2022_iv.pdf
közadathoz összesített adatok_2023_i.pdf
közadathoz összesített adatok_2023_iii.pdf
közadathoz összesített adatok_2023_ii.pdf
közadathoz összesített adatok_2023_iv.pdf
közadathoz összesített adatok_2024_i.pdf

Módosítás dátuma: 2024.04.10.

Archiválás dátuma: 2018.03.22.
munkaügyi jelentések 2016.rar


munkaügyi jelentések 2017.rar
Archiválás dátuma: 2019.04.18
munkaügyi jelentés 2018.rar
Archiválás dátuma: 2020.07.16.
munkaügyi jelentés_2019.rar
Archiválás dátuma: 2021.04.27.
munkaügyi jelentés_2020.rar
Archiválás dátuma: 2022.04.19.
munkaügyi jelentés 2021.rar

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

Módosítás dátuma: 2023.10.18.

Összesített adatok első negyedéve 2022.pdf
közadathoz összesített adatok_2022_ii.pdf (2022.07.14.)
közadathoz összesített adatok_2023_iii.pdf
közadathoz összesített adatok_2023_ii.pdfArchiválás dátuma: 2018.03.22.
munkaügyi jelentések 2016.rar


munkaügyi jelentések 2017.rar
Archiválás dátuma: 2019.04.18
munkaügyi jelentés 2018.rar
Archiválás dátuma: 2020.07.16.
munkaügyi jelentés_2019.rar
Archiválás dátuma: 2021.04.27.
munkaügyi jelentés_2020.rar
Archiválás dátuma: 2022.04.19.
munkaügyi jelentés 2021.rar

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve


Összesített adatok első negyedéve 2022.pdf
közadathoz összesített adatok_2022_ii.pdf (2022.07.14.)Archiválás dátuma: 2018.03.22.
munkaügyi jelentések 2016.rar


munkaügyi jelentések 2017.rar
Archiválás dátuma: 2019.04.18
munkaügyi jelentés 2018.rar
Archiválás dátuma: 2020.07.16.
munkaügyi jelentés_2019.rar
Archiválás dátuma: 2021.04.27.
munkaügyi jelentés_2020.rar
Archiválás dátuma: 2022.04.19.
munkaügyi jelentés 2021.rar

b, Támogatások

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

Az intézmény adattal nem rendelkezik

Módosítás dátuma: 2017.08.08.


2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

Az intézmény adattal nem rendelkezik

Módosítás dátuma: 2017.08.08.


3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

Az intézmény adattal nem rendelkezik

Módosítás dátuma: 2017.08.08.


4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

Az intézmény adattal nem rendelkezik

Módosítás dátuma: 2017.08.08.


c, Szerződések

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó nagy összegű szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével.


2015-ös éves 5 milló feletti szerződések közbeszerzésekkel.pdf (Módosítás dátuma: 2018.02.07.)
2016-os éves 5 milló feletti szerződések közbeszerzésekkel végleges.pdf (Módosítás dátuma: 2018.02.07.)
2017-es éves 5 milló feletti szerződések közbeszerzésekkel.pdf (Módosítás dátuma: 2018.02.07.)
2018-as éves 5 milló feletti szerződések közbeszerzésekkel (2019.pdf
nettó 5 m ft feletti szerződések 2019.pdf (2020.04.20.)
2020-as éves 5 millió felett szerződések.pdf
2021-es évi 5 milló feletti szerződések i.pdf
2021-es évi 5 mft feletti szerződések közbeszerzésekkel (1).pdf

Módosítás dátuma: 2018.02.07.

Módosítás dátuma: 2018.09.24.

Módosítás dátuma: 2019.01.16.

Módosítás dátuma: 2019.04.23.


d, Koncessziók

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Az intézmény adattal nem rendelkezik.

Módosítás dátuma: 2017.08.08.


e, Egyéb kifizetések

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátotjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevéklenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott közfeladattal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

Az intézmény adattal nem rendelkezik.

Módosítás dátuma: 2017.08.08.


f, Európai Unió által támogatott fejlesztések

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0032

KEOP-4.10.0/K/14-2014-0042

KEHOP-4.1.0-15-2016-00050

EFOP-2.2.18-17-2017-00054 

támogatási_szerződés tiop-2.pdf (Módosítás dátuma: 2017.08.08.)
támogatói_okírat_keop4100k14_0042.pdf (Módosítás dátuma: 2017.08.08.)
keop_2015.pdf (Módosítás dátuma: 2017.08.08.)
kehop_2016.pdf (Módosítás dátuma: 2017.08.08.)
kehop-4.pdf (Módosítás dátuma: 2017.08.08.)
támogatási szerződés efop-2.pdf (Módosítás dátuma: 2018.03.22.)
támogatói okírat_keop4100k14_0042.pdf (2020.01.17.)
támogatói okírat_keop4100k14_0042.pdf (2020.01.17.)
kehop_projekleírás_2016.pdf (2020.01.22.)
kehop-szerződések_4.zip (2020.01.22.)

Módosítás dátuma: 2017.08.08.


Módosítás dátuma: 2018.03.22.


g, Közbeszerzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről


közbeszerzés 2016.rar (Módosítás dátuma: 2018.04.04.)
szerződések2016.rar (Módosítás dátuma: 2018.04.04.)
közbeszerzés 2017.rar (Módosítás dátuma: 2018.03.09.)
szerződések 2017_1.zip (Módosítás dátuma: 2018.03.09.)
szerződések 2017_2.zip (Módosítás dátuma: 2018.03.09.)
Összegzések 2017.rar (Módosítás dátuma: 2018.03.09.)
hévízgyógyfürdő és szent andrás reumakórház közbeszerzési terv2.pdf (Módosítás dátuma: 2018.04.09.)
bar.rar (Módosítás dátuma: 2018.04.09.)
korrigendum.pdf (Módosítás dátuma: 2018.04.09.)
bar végeleges.zip (Módosítás dátuma: 2018.04.09.)
fertőtlenítő eszközök, berendezések.zip (Módosítás dátuma: 2018.04.12.)
Összegzések 2018.rar (Módosítás dátuma: 2018.09.24.)
szerződések 2018.rar (Módosítás dátuma: 2018.09.24.)
orvostechnikai eszközök beszerzése.pdf (Módosítás dátuma: 2019.01.16.
)

biztosítási szerződések.rar (Módosítás dátuma: 2019.01.16.
)

terv2019.rar (Módosítás dátuma: 2019.01.16.
)

orvostechnikai eszközök.rar (2019.07.16)
hévíz, nővérszállás felújítása.zip (2019.08.15.)
tófürdő „g” épület bőv.zip (2019.08.15.)
mozgáslabor ii.pdf (2019.10.07.)
mozgáslabor ii_ajánlati dokumentáció.pdf (2019.10.07.)
radiológia eszközbeszerzés.pdf (2019.10.07.)
szerződések2019.zip (2020.01.20.)