Közadat


1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat szervezet vezetők

a, Elérhetőségi adatok http://www.spaheviz.hu/hu/static/contact/

1. Hivatalos név (teljes név) Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

2. Székhely 8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) Hévíz, Pf. 115.

4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) 0036 83 501 700

5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) 00 36 83 540 144

6. Központi elektronikus levélcím: info@spaheviz.hu

7. A honlap URL-je: http://www.spaheviz.hu

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Titkársága

8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.

Pf. 115.

Tel.: 00 36 83 501 701, Fax.: 83 540 144

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Titkársága

10. Az ügyfélfogadás rendje

Titkárság: Hétfőtől péntekig 8:00-16:00 óráig

Szakrendelési időpontok és helyek: http://www.spaheviz.hu/hu/saint_andrew/consultation/

b, A szervezeti struktúra

1. A szervezet felépítése szervezeti ábra, SZMSZ

c, A szerv vezetői, szervezi egységek vezetőinek neve, beosztása és elérhetősége

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) http://www.spaheviz.hu/hu/employees/

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) http://www.spaheviz.hu/hu/employees/

1.2 Felügyelet, költségvetési szervek

a, A szerv irényítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendelségében működő más közfeladatot szervek neve

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

b, A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

c, A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

1.3 Gazdálkodó szervezetek

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

1.4 Közalapítványok

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórháznak közalapítványa nincs

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

1.5 Lapok

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek,

ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Állami Egészségügyi Ellátó Központ Levelezési cím: 1125 Budapest, Diós árok 3. , Pf:32

Tel: (+36 1) 356-1522

Email: aeek@aeek.hu

Honlap: http://https://www.aeek.hu/

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek,

ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Központi telefonszám: +36-1-795-1200

Email: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu

Honlap: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma

Állami Egészségügyi Ellátó Központ Levelezési cím: 1125 Budapest, Diós árok 3. , Pf:32

Tel: (+36 1) 356-1522

Email: aeek@aeek.hu

Honlap: http://https://www.aeek.hu/

1.7 Költségvetési szervek

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

a, A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök,

valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege alapvető jogszabályok lista

SZMSZ SZMSZ

Adatvédelmi szabályzat Adatvédelmi szabályzat

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

ANTSZ http://https://www.antsz.hu/

OEP http://www.oep.hu/

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

2.3 Közszolgáltatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

Egészségügyi szolgáltatás

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

Ellátási területére kiterjedően a járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

Házirend Osztályos házirend

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

Szolgáltatások térítési díjai http://spaheviz.hu/hu/saint_andrew/services/

2.4 A szerv nyilvántartásai

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások

a, Betegnyilvántartó rendszer: MedWorkS

Jogalap, cél: Az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény

Időtartam:

Zárójelentések: 50 év

Teljes betegdokumentáció: 30 év

Érintettek köre: egészségügyi ellátásban részesülő szemények

b, Pénzügyi-számviteli rendszer: CT-EcoSTATT

Jogalap, cél: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet

c, Elektronikus Iratkezelő Rendszer: Kontroller

Jogalap, cél: a közfeladatot ellátó szervek iratkezeléseének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29) Korm. rendelet

2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

2.5 Nyilvános kiadványok

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

2.6 Döntéshozatal, ülések

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

4.A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

2.8 Pályázatok

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk http://www.spaheviz.hu/hu/jobs

2.9 Hirdetmények

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Aktualitása szerint http://www.spaheviz.hu/hu/

2.10 Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Tájékoztató_közérdekű adatok igénylésének és teljesítésének szabályairól

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Tájékoztató_közérdekű adatok igénylésének és teljesítésének szabályairól

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Tájékoztató_közérdekű adatok igénylésének és teljesítésének szabályairól

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Tájékoztató_közérdekű adatok igénylésének és teljesítésének szabályairól

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Közérdekű adatok statisztikája

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

2.11 Közzétételi listák

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

Alapító Okirat Alapító Okirat

Fekvőbeteg osztályok http://spaheviz.hu/hu/kozadat/fekvobeteg

Járóbeteg ellátás http://spaheviz.hu/hu/saint_andrew/consultation/

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

3.1.a Vizsgálatok, ellenőrzések listája

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

ÁSZ jelentés 2017. év

3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

4. A működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Szakellátási struktúra Hatályos ANTSZ engedély

Aktív fekvőbeteg szakellátás teljesítménye

2015. évi 2015. évi

2016. évi 2016. évi

Fekvőbeteg ellátási terület

Reumatológia I. Reumatológia I.

Mozgásszervi rehabilitáció II. Mozgásszervi rehabilitáció II.

Mozgásszervi rehabilitáció III. Mozgásszervi rehabilitáció III.

Járóbeteg szakellátás teljesítménye

2015. évi 2015. évi

2016. évi 2016. évi

Krónikus fekvőbeteg szakellátás teljesítménye

2015. évi 2015. évi

2016. évi 2016. évi

Kapacitás -Mozgásszervi rehabilitáció Szakellátás teljesítménye, Szerződésmódosítás OEP

5. Működési statisztika

2015 évi éves beruházási statisztika 2015 évi éves beruházási statisztika

2016 évi éves beruházási statisztika 2016 évi éves beruházási statisztika

3.2. Költségvetések, beszámolók

3.2.a Éves költségvetések

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

2015. - Elemi költségvetés 2015 elemi költségvetés

2016. - Elemi költségvetés 2016 elemi ktg

2017. - Elemi költségvetés 2017. elemi ktg

3.2.b Számviteli beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

2015. - Éves költségvetési beszámoló 2015 éves ktg-i beszámoló

2016. -Éves költségvetési beszámoló 2016. évi költségvetési beszámoló

3.2.c A költségvetés végrehajtása

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

3.3 Költségvetések, beszámolók

3.3.a Foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Havi munkaügyi jelentések 2016. évi Havi munkaügyi jelentések 2016. évi

Havi munkaügyi jelentések 2017. évi Havi munkaügyi jelentések 2017. évi

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

Havi munkaügyi jelentések 2016. évi Havi munkaügyi jelentések 2016. évi

Havi munkaügyi jelentések 2017. évi Havi munkaügyi jelentések 2017. évi

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Havi munkaügyi jelentések 2016. évi Havi munkaügyi jelentések 2016. évi

Havi munkaügyi jelentések 2017. évi Havi munkaügyi jelentések 2017. évi

3.3.b Támogatások

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

3.3. c Szerződések

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására,

valamint koncesszióba adásra vonatkozó nagy összegű szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama,

valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.

2015. évi Netto 5 millió Ft érték feletti szerződések kimutatása

2016. évi Netto 5 millió Ft érték feletti szerződések kimutatása

2017. évi Netto 5 millió Ft érték feletti szerződések kimutatása

3.3.d Koncessziók

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

3.3.e Egyéb kifizetések

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai,

ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

3.3. f Európai Unió által támogatott fejlesztések

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Uniós projektek 2015 év

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0032

Projekt leírása http://tiop-226.spaheviz.hu/projekt-bemutatasa/

Támogatási szerződés Támogatási szerződés

KEOP-4.10.0/K/14-2014-0042

Projekt leírása Projekt leírása

Támogatói Okirat Támogatói Okirat

Uniós projektek 2016 év

KEHOP-4.1.0-15-2016-00050

Projekt leírása Projekt leírása

Támogatási szerződés Támogatási szerződés

3.3.g Közbeszerzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

2015. évi közbeszerzési terv Közbeszerzési terv 2015

2015. évi statisztikai összegzés 2015. évi éves statisztikai összegzés

2015. évi összegzések az ajánlatok elbírálásáról

Élelmiszerbeszerzés Élelmiszerbeszerzés

Gyógyiszap előállító üzem fejlesztése II. ütem Gyógyiszap előállító üzem fejlesztése II. ütem

Hotel Spa Hévíz épületgépészeti korszerűsítési munkái Hotel Spa Hévíz épületgépészeti korszerűsítési munkái

2016. évi közbeszerzési terv Közbeszerzési terv 2016

2016. évi statisztikai összegzés 2016. évi Statisztikai összegzés

2016. évi összegzések az ajánlatok elbírálásáról

Szolgálati lakások felújítása Szolgálati lakások felújítása

2017. évi közbeszerzési terv Közbeszerzési terv 2017

2017. évi közbeszerzési terv módosított 2017. Közbeszerzési terv módosított

Integrált mozgáslabor beszrezése Integrált mozgáslabor beszerzése

2018. évi Árubeszerzések Árubeszerzések 2018

Közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések

2015. évi

Szerződések 2015. évi

2016. év

Szerződések 2016. évi

2017. évi

Szerződések 2017. évi_1, 2017. évi_2

Frissítés ideje: 2018.01.24. 15:16

Archiválás ideje:

Webshark
Copyright 2007 Spa Hévíz Oldaltérkép| |Adatvédelmi elveink|Impresszum|Közérdekű adatok
Sajtó sarok Elismerések Alapítványok Partnerek Állásajánlatok