Közadat


Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-114280/2017.

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat szervezet vezetők

a, Elérhetőségi adatok http://www.spaheviz.hu/hu/static/contact/

1. Hivatalos név (teljes név) Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

2. Székhely 8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) Hévíz, Pf. 115.

4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) 0036 83 501 700

5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) 00 36 83 540 144

6. Központi elektronikus levélcím: info@spaheviz.hu

7. A honlap URL-je: http://www.spaheviz.hu

b, A szervezeti struktúra

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) szervezeti ábra, SZMSZ

c, A szerv vezetői

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) http://www.spaheviz.hu/hu/employees/

1.2 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

a, Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek,

ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Állami Egészségügyi Ellátó Központ 1125 Budapest, Diós árok 3.

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek,

ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Kapcsolat - Betegjogi képviselő http://spaheviz.hu/hu/saint_andrew/scientific_programs/

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

a, A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök,

valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege alapvető jogszabályok lista

b, Közszolgáltatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás (beutalási rend)

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

c./ A szerv nyilvántartásai

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró

(név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

d./ Pályázatok

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

e./ Hirdetmények

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

f./ Közérdekű adatok igénylése az infotv. rendelkezései szerint

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Tájékoztató_közérdekű adatok igénylésének és teljesítésének szabályairól

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Tájékoztató_közérdekű adatok igénylésének és teljesítésének szabályairól

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Tájékoztató_közérdekű adatok igénylésének és teljesítésének szabályairól

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Tájékoztató_közérdekű adatok igénylésének és teljesítésének szabályairól

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Tájékoztató_közérdekű adatok igénylésének és teljesítésének szabályairól

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

g./ Közzétételi listák

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

Alapító Okirat Alapító Okirat

Fekvőbeteg osztályok http://spaheviz.hu/hu/kozadat/fekvobeteg

Járóbeteg ellátás http://spaheviz.hu/hu/saint_andrew/consultation/

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

a./ Vizsgálatok, ellenőrzések listája

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

b./ Működési statisztika

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

3.2. Költségvetések, beszámolók

a./ Éves költségvetések

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

2015. - Elemi költségvetés 2015 elemi költségvetés

2016. - Elemi költségvetés 2016 elemi ktg

b./ Számviteli beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

2015. - Éves költségvetési beszámoló 2015 éves ktg-i beszámoló

c./ A költségvetés végrehajtása

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

d./ Támogatások

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

e./ Szerződések

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására,

valamint koncesszióba adásra vonatkozó nagy összegű szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama,

valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.

Netto 5 millió Ft feletti értékű szerződések közzététele 2016 évi netto 5 millió Ft feletti értékű beruházások, beszerzések, 2015 évi netto 5 millió Ft feletti értékű beruházások, beszerzések

f./ Egyéb kifizetések

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai,

ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

g./ Európai Unió által támogatott fejlesztések

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Éves költségvetés http://spaheviz.hu/hu/kozadat/ktgvet

Éves költségvetési beszámoló http://spaheviz.hu/hu/kozadat/ktgvet_besz

Működési és fejlesztési célra adott támogatások http://spaheviz.hu/hu/kozadat/fejl_tamogatas

4. Közzétételi egység: Közbeszerzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közbeszerzési terv 2017 Közbeszerzési terv 2017

Közbeszerzési szerződések közzététele

Dokumentum letöltése: Halker Kft.

Dokumentum letöltése: Z+D Nagykereskedelmi és Diszkont Zrt.

Dokumentum letöltése: Zalaco Sütőipari Zrt.

Dokumentum letöltése: Mortak Fruit Kft.

Dokumentum: Fedett fürdő integrált beléptető rendszer építése Ajánlattételi felhívás, Vállalkozási szerződés

Dokumentum: "C" fekvőbeteg osztály belső udvarának beépítése, bővítés, átalakítás Ajánlattételi felhívás, Vállalkozási szerződés

Dokumentum: Hotel Spa Hévíz bővítése új konyhablokkal és étterem belső átalakításával Ajánlattételi felhívás, Vállalkozási szerződés

Dokumentum letöltése: 5 P Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Dokumentum letöltése: Aladdin-Hoge Konzorcium - medikai diagnosztikai eszköz szállítási szerződés

Dokumentum letöltése: Aladdin-Albert Konzorcium - terápiás eszköz szállítása

Dokumentum letöltése: Halker Kft.

Dokumentum letöltése: Horváth László ev.

Dokumentum letöltése: Kanizsa Pékség Zrt.

Dokumentum letöltése: Novomar Kereskedelmi Kft.

Dokumentum letöltése: OMSZÖV - HOGE konzorcium

Dokumentum letöltése: PBS Hungária Kft.

Dokumentum letöltése: Privát Húsfeldolgozó Kft.

Dokumentum letöltése: Z+D Nagykereskedelmi és Diszkont Kft.

Dokumentum letöltése: Seawing Fejlesztős és Szolgáltató Kft. (2013)

Dokumentum letöltése: Bástya Kkt. (2013)

Dokumentum letöltése: Plasmo Balaton Kft. (2013)

Dokumentum letöltése: Dunántúli Magasépítő Kft. (2013)

Dokumentum letöltése: 2013 élelmezési alapanyagok szállítása (2013)

Dokumentum letöltése: Gepárd-Kövamax Őrzésvédelmi Konzorcium (2013)

Közbeszerzési terv

Dokumentum letöltése: Közbeszerzési terv 2016

Dokumentum letöltése: 2016. évi Statisztikai összegzés

Dokumentum letöltése: Közbeszerzési terv 2010

Dokumentum letöltése: Közbeszerzési terv 2011

Dokumentum letöltése: 2015. évi éves statisztikai összegzés

Dokumentum letöltése: Közbeszerzési terv 2012

Dokumentum letöltése: Módosított közbeszerzési terv 2012

Dokumentum letöltése: Közbeszerzési terv 2013

Dokumentum letöltése: Módosított közbeszerzési Terv 2013

Dokumentum letöltése: Statisztikai összegzés Hévíz 2013

Dokumentum letöltése: Közbeszerzési terv 2014

Szerződési adatközzététel

Dokumentum letöltése: Szerződés közzététel

Letöltések

1. Szolgáltatások http://spaheviz.hu/hu/saint_andrew/services/

Fekvőbeteg osztályok valamint a Fedett Fürdő és Terápiás Centrum díjszabásai 2017. április 1-től

1. Kiegészítő térítési díjak OEP finanszírozott fekvőbeteg ellátás igénybevétele esetén - Ár (Ft):

Emelt komfortfokozatú kórteremben történő elhelyezés 2700 Ft/nap/fő

Közös elhelyezés igénybevétele 800 Ft/nap/fő

Panzió jellegű ellátás (tartalmazza az 500 Ft IFA-t) 8100 Ft/nap/fő

Egy ágyas felár (panzió) 3000 Ft/nap/fő

Teljes fizető ellátás (medencefürdő+ 2 kezelés/nap, A osztályon elhelyezés) 15000 Ft/nap/fő

2. Kiegészítő díjak OEP kezelések igénybevétele esetén- Ár (Ft):

Termál gyógymedence (2 óra) 600 Ft

Hévízi gyógytó (2 órás) 900 Ft

Iszappakolás 1000 Ft

Súlyfürdő 800 Ft

Szénsavas kádfürdő 500 Ft

Orvosi gyógymasszázs 800 Ft

Víz alatti vízsugármasszázs 700 Ft

Víz alatti csoportos gyógytorna 700 Ft

Webshark
Copyright 2007 Spa Hévíz Oldaltérkép| |Adatvédelmi elveink|Impresszum|Közadat
Sajtó sarok Elismerések Alapítványok Partnerek Állásajánlatok